Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

A është e mundur të shkruani një inekuacion linear të vetëm, që të ketë zgjidhjen e mëposhtme?

Argumentoni përgjigjen tuaj.