Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nëpërmjet inekuacioneve, paraqitni zonat e pangjyrosura në grafikët e dhënë.