Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani një inekuacion të fuqisë së dytë që ka këtë bashkësi zgjidhjesh.