Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. 3:a3 : a
  2. a:3a : 3
  3. 10:2p10 : 2p
  4. 2m:52m : 5
  5. y:3y : \sqrt{3}
  6. 10b:2310b : 2\sqrt{3}