Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e shprehjeve të mëposhtme për p=2p = -2.

  1. 2p2p
  2. p+6p + 6
  3. p2p^2
  4. 3p23p^2
  5. p10\dfrac{p}{10}
  6. 10p\dfrac{10}{p}