Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tre nxënës përpiqen të reduktojnë shprehjen 3m+53m + 5. Cili prej tyre ka vepruar saktë?