Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Genta dhe Beni gjetën vlerën e shprehjes 2x22x^2 për x=6x = 6 si më poshtë. Argumentoni se cili prej tyre ka dhënë përgjigjen e saktë: Genta apo Beni?