Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni piramidat algjebrike të mëposhtme, ku shprehja në secilën kuti gjendet si shumë e dy shprehjeve poshtë saj.