Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Renditni elementet e bashkësive të mëposhtme në mënyrë që të përfitoni pohime të sakta.

  1. 3a\boxed{3a} =\boxed{=} 4a\boxed{4a} 2a\boxed{-2a} +\boxed{+} \boxed{-} 9a\boxed{9a}
  2. (b+4c)\boxed{(b + 4c)} \boxed{-} (3b+7c)\boxed{(3b + 7c)} =\boxed{=} 5b+c\boxed{5b + c} +\boxed{+} (3b2c)\boxed{(3b - 2c)}