Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Andi mendon se 12p12:3p4=9p812p^{12} : 3p^4 = 9p^8, sepse "një nga vetitë e veprimeve me fuqitë pohon që, kur dy kufiza pjesëtohen, fuqitë zbriten." A ka të drejtë Andi? Argumentoni përgjigjen tuaj.