Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. (5a)0(5a)^0
  2. 5a05a^0
  3. (4p)2(4p)^{-2}
  4. (2p)4(2p)^{-4}
  5. (25a)12(25a)^{\frac{1}{2}}
  6. (8d)13(8d)^{\frac{1}{3}}