Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Njehsoni vlerën e shprehjeve të mëposhtme.

  1. 242^4
  2. 54×575^4 \times 5^7