Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Njehsoni vlerën e shprehjeve të mëposhtme. Përdorni makinën llogaritëse për të kontrolluar përgjigjet tuaja.

  1. 535^3
  2. 2102^{10}
  3. 151^5
  4. 626^2
  5. (1)3(-1)^3
  6. (12)2(\dfrac{1}{2})^2