Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ina mendon se a5×a2=a10a^5 \times a^2 = a^{10}. A ka të drejtë Ina? Argumentoni përgjigjen tuaj.