Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Toni mendon se 4y5×2y2=6y74y^5 \times 2y^2 = 6y^7, sepse "një nga vetitë e veprimeve me fuqitë pohon që, kur dy kufiza shumëzohen, fuqitë mblidhen." A ka të drejtë Toni? Argumentoni përgjigjen tuaj.