Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në skemën e mëposhtme, shprehjet në brinjët e trekëndëshit janë prodhim i shprehjeve në kulmet e tij. AB=8x3y2AB = 8x^3y^2 etj. Gjeni AABB dhe CC.