Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e një katrori është 169a4b12169a^4b^{12}. Gjeni perimetrin e katrorit.