Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. A është i vërtetë pohimi: 3x×3y3^x \times 3^y është i barabartë me 9x+y9^{x+y}? Argumentoni përgjigjen tuaj.
  2. A është ndonjëherë e vërtetë që 3x×3y=9x+y3^x \times 3^y = 9^{x+y}? Argumentoni përgjigjen tuaj.