Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Cila nga shprehjet e mëposhtme dallon nga të tjerat? Argumentoni përgjigjen tuaj.

  1. 5t2×10t4:(5t3)25t^2 \times 10t^{-4} : (5t^{-3})^2
  2. 2t6\dfrac{2}{t^6}
  3. 4t216t×8t7\dfrac{4t^2}{16t} \times 8t^{-7}