Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. (22)x×23x=32(2^2)^x \times 2^{3x} = 32
  2. (37x×35x38x)2=81(\dfrac{3^{7x} \times 3^{5x}}{3^{8x}})^2 = 81
  3. 16x×44x83=32\dfrac{16^{-x} \times 4^{4x}}{8^3} = 32
  4. 92x×(3x)227×34x=19\dfrac{9^{2x} \times (3^x)^2}{27 \times 3^{4x}} = \dfrac{1}{9}