Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Faktorizoni plotësisht shprehjet e mëposhtme.

  1. 4p+84p+8
  2. 5y+105y+10
  3. 3d+213d+21
  4. 9k+729k+72
  5. 6b+246b+24
  6. 6x+546x+54