Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zbërtheni kllapat në shprehjet e mëposhtme.

  1. 4(x+5)-4(x+5)
  2. 6(b+3)-6(b+3)
  3. (t+2)-(t+2)
  4. 3(8+d)-3(8+d)
  5. 10(3t+8)-10(3t+8)
  6. 8(9+4x)-8(9+4x)