Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zbërtheni kllapat në shprehjet e mëposhtme.

  1. 3(x5)-3(x-5)
  2. 2(b8)-2(b-8)
  3. (t8)-(t-8)
  4. 7(10d)-7(10-d)
  5. 9(2t9)-9(2t-9)
  6. 8(65x)-8(6-5x)