Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni faktorin më të madh të përbashkët të çifteve të kufizave. Kërkesa a është dhënë e zgjidhur.

  1. 12x12x dhe 33
  2. 16y16y dhe 88
  3. 35z35z dhe 28-28
  4. 6p6p dhe 66
  5. q3q^3 dhe q2q^2
  6. 24r224r^2 dhe 9r9r
  7. 18s3t218s^3t^2 dhe 45s2t245s^2t^2