Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tregoni që perimetri i drejtkëndëshit AA është sa trefishi i perimetrit të drejtkëndëshit BB.