Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani një shprehje të faktorizuar për:

  1. perimetrin e këtij drejtkëndëshi
  2. perimetrin e një gjashtëkëndëshi të rregullt me brinjë 5b+105b+10