Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e drejtkëndëshit është 1515 cm2. Tregoni që 6(x3)=06(x-3)=0.