Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni një numër dhe ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

  1. Dyfishojeni numrin. Shtojini 4. Pjesëtoijeni me dy. Zbritini numrin që menduat në fillim.
  2. Dyfishojeni numrin. Shtojini 1. Shumëzojeni me 5. Zbritini 5. Pjesëtojeni me 10.

Çfarë vini re? A ndodh e njëjta gjë nëse ju zgjidhni një numër negativ, thyesor ose dhjetor?

Përdorni algjebrën për të shpjeguar çfarë ndodh.