Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni thyesat e mëposhtme.

  1. 39\dfrac{3}{9}
  2. 3357\dfrac{33}{57}
  3. 125750\dfrac{125}{750}
  4. 51170\dfrac{51}{170}
  5. 168672\dfrac{168}{672}
  6. 911001\dfrac{91}{1001}