Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. 5x+2+2x\dfrac{5}{x+2} + \dfrac{2}{x}
  2. 3x+5x1\dfrac{3}{x} + \dfrac{5}{x-1}
  3. 3x+2+22x+3\dfrac{3}{x+2} + \dfrac{2}{2x+3}
  4. xx+2+2x3\dfrac{x}{x+2} + \dfrac{2}{x-3}
  5. 4x22x+3\dfrac{4}{x-2} - \dfrac{2}{x+3}
  6. 42x2xx3\dfrac{4}{2x-2} - \dfrac{x}{x-3}