Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shumëzoni ose pjesëtoni thyesat e mëposhtme.

  1. 23×43\dfrac{2}{3} \times \dfrac{4}{3}
  2. 58:38\dfrac{5}{8} : \dfrac{3}{8}
  3. 611×23\dfrac{6}{11} \times \dfrac{2}{3}
  4. 913:911\dfrac{9}{13} : \dfrac{9}{11}
  5. 2136×2714\dfrac{21}{36} \times \dfrac{27}{14}
  6. 1924:356\dfrac{19}{24} : \dfrac{3}{56}