Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. 4x+62\dfrac{4x+6}{2}
  2. x2+5xx\dfrac{x^2+5x}{x}
  3. x+6x2+6x\dfrac{x+6}{x^2+6x}
  4. 3x+12x+4\dfrac{3x+12}{x+4}