Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Mblidhni ose zbrisni shprehjet e mëposhtme.

  1. 3p7+2p7\dfrac{3p}{7} + \dfrac{2p}{7}
  2. 4q9+2q3\dfrac{4q}{9} + \dfrac{2q}{3}
  3. 43r23r\dfrac{4}{3r} - \dfrac{2}{3r}
  4. 6s5s2\dfrac{6}{s} - \dfrac{5}{s^2}
  5. 125t+74t2\dfrac{12}{5t} + \dfrac{7}{4t^2}
  6. 65u5v\dfrac{6}{5u} - \dfrac{5}{v}