Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në veprimet me thyesat algjebrike të mëposhtme, Rozeta dhe Enea kanë vepruar gabim. Gjeni gabimet e tyre dhe jepni përgjigjet e sakta.

  1. 6x532x+1=6(2x+1)3(x5)(x5)(2x+1)=12x+63x15(x5)(2x+1)=9x9(x5)(2x+1)=9(x1)(x5)(2x+1)\begin{aligned} \frac{6}{x-5} - \frac{3}{2x+1}&=\frac{6(2x+1) - 3(x-5)}{(x-5)(2x+1)} \\ &=\frac{12x+6-3x-15}{(x-5)(2x+1)} \\ &= \frac{9x-9}{(x-5)(2x+1)} \\ &= \frac{9(x-1)}{(x-5)(2x+1)} \end{aligned}
  2. 3x+62x5:4x10x2+2x=3(x+2)×2(x5)(2x5)×x(x+2)=6x\begin{aligned} \frac{3x+6}{2x-5} : \frac{4x-10}{x^2+2x}&= \frac{3(x+2) \times 2(x-5)}{(2x-5) \times x(x+2)} \\ &= \frac{6}{x} \end{aligned}