Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni tabelën e mëposhtme në mënyrë të tillë që prodhimi i shprehjeve të çdo rreshti dhe çdo shtylle të jetë 11.