Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy kufizat e para të një progresioni aritmetik janë: x+43\dfrac{x+4}{3}dhe x+54\dfrac{x+5}{4}. Gjeni kufizën e tretë të progresionit.