Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni kufizën që mungon në progresionin aritmetik të mëposhtëm.

2x+3\dfrac{2}{x+3}, ??, 22x3\dfrac{2}{2x-3}