Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tregoni që tri kufizat e mëposhtme formojnë një progresion aritmetik.

2(x+1)\dfrac{2}{(x+1)}, x+3(x+1)2\dfrac{x+3}{(x+1)^2}, 4(x+1)2\dfrac{4}{(x+1)^2}