Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Gjeni një shprehje për perimetrin e drejtkëndëshit.
  2. Arsyetoni pse pp duhet të jetë më e madhe se 3.