Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Drejtkëndëshi i madh është përftuar si zmadhim i drejtkëndëshit të vogël.

  1. Gjeni gjatësinë e drejtkëndëshit të vogël.
  2. Gjeni perimetrin e drejtkëndëshit të vogël.