Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Drejtkëndëshi i madh është përftuar si zmadhim i drejtkëndëshit të vogël.

  1. Gjeni syprinën e drejtkëndëshit të madh.
  2. Pse xx duhet të jetë i ndryshëm nga 2?