Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerat e shkronjave në figurat e mëposhtme. Argumentoni përgjigjet tuaja.