Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni këndet e panjohura. Argumentoni përgjigjet tuaja.

Tregoni cilët prej tyre janë:

  1. kënde të ngushta
  2. kënde të gjera
  3. kënde refleksive
  4. çifte këndesh shtuese