Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerat e këndeve të shënuara me shkronja. Argumentoni përgjigjet tuaja.