Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Drejtëza prerëse XYXY, pret drejtëzat paralele PQPQ dhe RSRS, respektivisht në pikat MM dhe NN. Jepet QMN=74°\angle QMN = 74\degree. Gjeni këndet MNRMNR, MNSMNS dhe YNRYNR. Argumentoni përgjigjet tuaja.