Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABAB është paralele me CDCD. EHEH pret ABABFF dhe CDCDGG. Jepet FGD=96°\angle FGD = 96\degree. Gjeni këndet e mëposhtme dhe argumentoni përgjigjet tuaja.

  1. EFB\angle EFB
  2. GFB\angle GFB
  3. AFG\angle AFG
  4. CGH\angle CGH
  5. DGH\angle DGH