Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurë është dhënë trekëndëshi me kënde aa, bb dhe cc. Nga kulmi i këndit cc është ndërtuar drejtëza paralele me brinjën përballë këndit cc. Me ndihmën e kësaj figure, vërtetoni se shuma e këndeve të trekëndëshit është 180°180\degree.