Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurat e mëposhtme, gjeni këndet e shënuara me shkronja.

Tregoni cili prej këndeve të shënuara me shkronja është:

  1. kënd i gjerë
  2. kënd refleksiv