Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, gjeni:

  1. ABC\angle ABC
  2. BCD\angle BCD

A është trekëndëshi BCDBCD dybrinjënjëshëm? Argumentoni përgjigjen tuaj.