Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, gjeni:

  1. TPQ\angle TPQ
  2. PQS\angle PQS
  3. QSR\angle QSR

Çfarë lloj trekëndëshi është QRSQRS?